Liigu edasi põhisisu juurde

Kasutustingimused

1. Kasutatavad mõisted

Teenus – Profysio Manuaalne Füsioteraapia OÜ poolt avalikkusele pakutavad teenused.

Haldaja – Profysio Manuaalne Füsioteraapia OÜ.

Kasutaja – Teenust kasutav isik.

2. Üldsätted

2.1  Teenuse kasutamine on lubatud vaid kõikide kasutustingimustega nõustumise korral. Kasutades Teenust nõustub Kasutaja kõikide kasutustingimustega eranditult. 

2.2  Teenuse kasutamiseks loetakse Teenuse kaudu kättesaadavate andmete töötlemist (seal hulgas aja broneerimist, kodulehe vaatamist, andme muutmist, info kustutamist) mistahes viisil või eesmärgil.

2.3  Teenuse kasutamine on keelatud automatiseeritud skriptide, programmide või tööriistadega.

2.4  Teenuse kasutamisel on keelatud tegevused, mis häirivad, takistavad Teenuste osutamist Haldaja klientidele või võivad seda teha.

2.5  Kasutaja ja Haldaja vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

3. Autoriõigused

3.1 Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused. Teenusele ja selle koosseisus olevatele materjalidele (avaldatud informatsioon, tekstid, kujutised,  tarkvara, jm teosed autoriõiguse seaduse tähenduses), mille autoriõigus ei kuulu kolmandale isikule.

3.2 Teenuse üldsusele kättesaadavaks tegemisega ei anna Haldaja ühelegi isikule autoriõigusi Teenusele või selles avaldatud materjalidele.

3.3 Teenusele ja Haldajale on lubatud teha viiteid ja hüperlinke (sh süvalinke alamlehekülgedele) tingimusel, et need ei anna Teenuse ega Haldaja kohta valet, eksitavat või halvustavat informatsiooni ega edasta Teenust moonutatult. Teenuse või selle osa raamimine (framing) on lubatud üksnes Haldajaga kokkulepitud tingimustel.

4. Isikuandmed

4.1 Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega töödeldakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Teenuse toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Teenuse kasutamisel Haldaja valdusesse sattunud isikuandmete osas annab Kasutaja Haldajale nõusoleku, et tema isikuandmeid töödeldakse Haldaja infosüsteemis.

5. Kasutaja õigused ja kohustused

5.1 Kasutajal on õigus kasutada Teenust kooskõlas Teenuse kasutustingimustega.

5.2 Kasutajal on kohustus järgida Teenuse kasutamisel kõiki kohaldatavaid seadusi, intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte ning head tava.

5.3 Kasutaja peab tasuma kõigi tasuliste Teenuste eest vastavalt kehtivatele hinnakirjale, mis avaldatakse ka Haldaja veebilehel.

6. Haldaja õigused ja kohustused

6.1 Haldajal on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Teenusele, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi või kui Haldajal tekib põhjendatud kahtlus kasutustingimuste rikkumisest.

6.2 Haldajal on õigus ajutiselt katkestada juurdepääs Teenusele, kui see on vajalik nimetatu tehniliste muudatuste, uuenduste, hooldetööde eesmärgil või küberründe tõrjeks.

6.3 Haldaja ei vastuta Teenuse kasutamisest või käesolevate Kasutustingimuste alusel Teenusele juurdepääsu piiramisest või katkestamisest tekkinud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest.

6.4 Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel.

6.5 Haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutustingimusi ning Teenuse kaudu kättesaadavaid muid juhendeid. Muudetud kasutustingimused avaldatakse www.profysio.ee veebilehel ja need muutuvad kehtivaks veebilehel avaldamisest alates. Iga Kasutajat eraldi kasutamistingimuste muutmisest ei teavitata.

Investeeri oma tervisesse!

Füsio- või pehmekoeteraapia tutvumishinnaga!

Kasuta sooduskoodi FÜSIOYANAGA füsioteraapia või pehmekoeteraapia broneerimisel terapeut Yana Belova vastuvõtule, et saada teenust 35.-EURga. Kehtib kuni 31.10.2023 Tallinna Lasnamäe kliinikus.